Abonemento taisyklės

Taisykles
NUOSTATOS

Taisyklės yra taikomos „Skulas“ tunelinės automobilių plovyklos privatiems klientams, įsigijusiems mėnesinį „Skulas“ teikiamų paslaugų abonementą.

Mėnesinis abonementas – tai Kliento įgyta teisė Ataskaitinį mėnesį naudotis Paslaugomis.

Ataskaitinis mėnuo – tai laikotarpis, skaičiuojamas nuo Abonemento įsigijimo (aktyvavimo) dienos (įskaitytinai) iki sekančio mėnesio tos pačios dienos, nepriklausantis nuo kalendorinio mėnesio.

 

 1. Pagal Sutartį Abonementas yra suteikiamas tik vienai Transporto priemonei, kurios valstybinį numerį Klientas nurodė Sutarties sudarymo metu. Klientas prasitęsdamas abonimentą gali pasikeisti valstybinį numerį ir jam bus išduota nauja kortelė.
 2. Paslaugos yra teikiamos transporto priemonėms – lengviesiems automobiliams, automobiliams teikiantiems keleivių vežimo už atlygį paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, taksi, ir (ar) Kliento komerciniam (tarnybiniam) transportui bei transporto priemonėms ant kurių paviršių yra pavaizduoti papildomi logotipai ar transporto priemonės yra apklijuotos reklaminiais lipdukais, bei krovininiam transportui.

 

Abonemento galiojimo sąlygos

 

 1. Abonementai galioja UAB “Skulas” Bendrovės valdomoje tunelinėje Plovykloje esančioje J. Kazlausko 33, Vilnius.
 2. Paslaugos Sutarties pagrindu yra teikiamos Klientams, išduota abonimentine kortele, kurią nuskaito plovykloje esantys darbuotojai įvažiavus į plovyklos vidų.
 3. Paslaugos Sutarties pagrindu nėra teikiamos Klientui, Paslaugoms teikti pristačiusiam Transporto priemonę, kurios valstybinis numeris negali būti nuskaitomas ar Transporto priemonė yra be valstybinio numerio.
 4. Bendrovei nustačius valstybinio numerio sukeitimo atvejį (t.y. Sutarties sudarymo metu įregistruotą valstybinį numerį panaudojus ant kitos transporto priemonės nei yra įregistruota viešajame registre – VĮ „REGITRA“), Paslaugos tokiam Klientui nėra teikiamos, o Bendrovė visais atvejais apie numerio sukeitimą informuoja teisėsaugos institucijas.
 5. Minimali Mėnesinio abonemento galiojimo trukmė – vienas Ataskaitinis mėnuo. Mėnesinis abonementas neribotą skaičių kartų gali būti pratęstas J. Kazlausko 33 degalinėje. Pratęsimas bus skaičiuojamas nuo sumokėtos dienos (jei abonimentas jau pasibaigęs) arba nuo senjojo abonimento pasibaigimo datos.
 6. Kiekvienos Plovyklos darbo laikas yra nurodomas internetinėje svetainėje Skulas.lt taip pat ši informacija skelbiama ties įvažiavimu į kiekvieną iš Plovyklų. Bendrovė turi teisę keisti bet kurios Plovyklos darbo laiką.
 7. Plovyklos gali būti laikinai uždarytos ir/ar jose gali būti laikinai neteikiamos Paslaugos dėl atliekamų eilinių patikrinimų, įrangos gedimų, incidentų likvidavimo ir kitų priežasčių. Plovyklų laikinas uždarymas ir/ar Paslaugų teikimo sutrikimas nėra pagrindas grąžinti Kliento už Paslaugas sumokėtą įmoką ar jos dalį. Bendrovė įsipareigoja dėti visas nuo jos priklausančias pastangas, kad Paslaugų teikimas būtų kaip galima greičiau atnaujintas.

 

Abonemento kaina ir apmokėjimo už Paslaugas tvarka

 

 1. Paslaugos Klientui yra teikiamos už fiksuotą mėnesinę (įsigijus Mėnesinį abonementą) kainą (toliau – „kaina“ arba „mokestis“), kuri nurodoma Abonemento įsigijimo metu. Abonementų kainos yra skelbiama Bendrovės interneto svetainėje Skulas.lt jas nustato Bendrovė. Galima įsigyti tik VIP programos abonimentą už 19 eurų per mėnesį (lengviesiems automobiliams), 25 eurai per mėnesį (mikroautobusai), 30 eurų per mėnesį (taksi ir pavežėjimo paslaugas teikiantys automobiliai).
 2. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti siūlomų (platinamų) Abonementų kainos dydį. Abonementų kainos pasikeitimas neturi įtakos sudarytų ir galiojančių abonementų kainos dydžiui.
 3. Sumažinta Mėnesinio abonemento kaina yra taikoma Kliento įsigytam Mėnesiniam abonementui, sumažintą kainą pradedant taikyti nuo naujo (būsimo) Ataskaitinio mėnesio pradžios.
 4. Tuo atveju, jeigu Mėnesinio abonemento kaina padidėja, t.y. atitinkami pakeitimai sukuria papildomas prievoles Klientui, apie tai privaloma informuoti Klientą likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo (priimtina informavimo forma yra Kliento informavimas el. paštu ir (arba) viešas paskelbimas interneto svetainėje). Jeigu Klientas per šiame straipsnyje nurydytą terminą neinicijuoja Mėnesinio abonemento nutraukimo ir (ar) toliau faktiškai naudojasi teikiamomis Paslaugomis, laikoma, kad Klientas su pakeitimais sutiko ir juos priėmė. Šiuo atveju padidinta Mėnesinio abonemento kaina pradedama taikyti nuo naujo (būsimo) Ataskaitinio mėnesio pradžios.
 5. Už Abonementą mokestis Bendrovei sumokamas avansu. Už pirmąjį Mėnesinio abonemento galiojimo mėnesį,
 6. Už vėlesnius Mėnesinio abonemento galiojimo mėnesius klientas turės prasitęsti abonimentą fiziškai atvykęs į Skulas degalinę esančią J. Kazlausko 33, Vilnius.

 

Jeigu abonimentas nebus pratęstas jo pasibaigimo dieną arba ankščiau nei prieš pasibaigimo dieną, abonimentas bus automatiškai nutrauktas iki kol ji bus vėl papildytas.

 

Abonemento nutraukimas

 

 1. Bendrovė turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą ir be išankstinio įspėjimo nutraukti Abonementą, jeigu:
  1. Bendrovė nustato transporto priemonės valstybinio numerio sukeitimo atvejį arba nustato, jog Abonementas buvo įgytas ir/ar Paslaugomis pagal Abonementą yra naudojamasi transporto priemonėms, teikiančioms keleivių vežimo už atlygį paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, taksi ir (ar) Kliento komerciniam (tarnybiniam) transportui ar transporto priemonėms, ant kurių paviršių yra pavaizduoti papildomi logotipai ar transporto priemonės yra apklijuotos reklaminiais lipdukais; arba
  2. Klientas vengia atlyginti Bendrovei ir/ar tretiesiems asmenims nesilaikant Sutarties ar šių Taisyklių padarytą žalą;
  3. Klientas padaro kitą esminį Sutarties pažeidimą.
 2. Abonimentą nutraukiant pinigai už einamąjį mėnesį grąžinami nebus.

 

Baigiamosios nuostatos

 1. Klientas, patvirtindamas savo susipažinimą su šiomis Taisyklėmis, sutinka jų laikytis bei prisiimą atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.
 2. Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Paslaugų teikimas Plovyklose yra filmuojamas ir vaizdo įrašas, su jame identifikuotu Klientu, jo Transporto priemone, jos marke, valstybiniu numeriu Bendrovės yra saugomas Bendrovės duomenų bazėje [30] mėnesių/dienų.
 3. Informacija, susijusi su Sutarties (įskaitant ir šias Taisykles) ar Abonemento sąlygų pakeitimu yra teikiama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Jeigu tam tikros Bendrovės siunčiamos informacijos teikimo tvarka Taisyklėse nėra numatyta, tokia informacija Klientui yra teikiama el. paštu. Bendrovei adresuojama informacija yra siunčiama interneto svetainėje nurodytais Bendrovės kontaktais.
 4. Abonemento galiojimui ir jo sąlygų aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie iš Abonemento galiojimo ar iš jo kildinamų teisių įgyvendinimo kylantys ginčai, nesutarimai ar prieštaravimai sprendžiami derybų būdu. Šalims per 30 kalendorinių dienų nesusitarus, Šalys ginčus sprendžia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Bendrovės registruotos buveinės vietos teisme.

Atsisiųsti sutartį